1. رشد شرکت صنعتی شما 80 درصد

2. خروجی کارتان را با توجه به این تعداد نیروهایی که موجود هستند را با کم کردن تعداد نیروها 4 برابر الان می کنیم، با اطمینان خاطر به لحاظ سرعت، دقت و کیفیت در کار

3. کم کردن کلیه هزینه ها که شامل ( 1- هزینه سرویس 2- مشاورهای تخصصی مانند مشاوره مالی، فنی، فروش، مدیریت کارخانه، سیستم ها و روش های و و و 3- طرح های انگیزیشی پرسنل 4- بهای تمام شده مواد اولیه 5- سرعت و دقت در خرید مناسب مواد اولیه و …سایر هزینه های دیگر

4- بابت هر واحد یک کتاب به شما تحویل داده می شود که کار را از اختصاصی بودن در بیاورید و هر کسی که آمد با 30% اطلاعات داشتن آن قسمت میتونند 90% کار را پیش ببرد((( اما در حال حاضر باید 100% دانش داشته باشید که بتوانیم 20 الی 30 درصد کار را پیش ببریم، یعنی کار رو از تخصصی بودن در میاریم که هر کسی آمد با مطالعه اون کتاب حداقل 70 درصد کار رو پیش ببرد.

5- حقوق هر پرسنل را بر اساس عملکرد آن توسط خود سیستم محاسبه می شود و پرداخت می گردد.

6- کنترل عملکرد هر سمت یا هر واحد به صورت نمودار و آن هم با کارهای تعریف شده انجام می گردد.

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس