چنانچه هر مقدار از هزینه های شما را پایین آوردیم نصف مبلغ را دریافت می کنیم و چنانچه هزینه را نتوانیم پایین بیاوریم هیچ مبلغی دریافت نمی شود.

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس