انبار محصول

همان طور که در انبار گردانی هم توضیح دادیم، موجودی سیستمی و فیزیکی یکی نمی باشد و غیر از انباردار هیچ کس نمی تواند هیچ کالایی را پیدا بکند، البته خودشان هم طوری کار می کنند که فقط خودشان بدانند که چی کجا هست و چه مقدار است و خلاصه Read more…

کنترل کیفیت

در شرکتها فقط کنترل می کند و آزمایش می کند، غافل از اینکه کار زیاد دال بر کیفیت نیست و جالب است فقط می خواهد از داخل کتابها و تئوری، کاسب های قدیمی بازار را کنترل بکند که امکان پذیر نمی باشد. مدیران ناب: 1-چه آزمایش هایی باید انجام شود؟ Read more…

انبار مرکزی

همان طور که در انبار گردانی هم توضیح دادیم، موجودی سیستمی و فیزیکی یکی نمی باشد و غیر از انباردار هیچ کس نمی تواند هیچ کالایی را پیدا بکند، البته خودشان هم طوری کار می کنند که فقط خودشان بدانند که چی کجا هست و چه مقدار است و خلاصه Read more…

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس